Wat is GWP?

Global Warming Potential (GWP) is een term die vaak wordt gebruikt bij het meten van de impact van broeikasgassen op de opwarming van de aarde. Maar wat betekent het eigenlijk? En hoe wordt het berekend?

In deze blog zullen we een diepere duik nemen in wat GWP precies is, waarom het belangrijk is, en hoe het wordt gebruikt in de wetenschap en beleidsvorming.

vrijdag 19 mei 2023

Wat is GWP?

GWP is een maatstaf voor de opwarmingspotentie van broeikasgassen. Het wordt gebruikt om de bijdrage van een gas aan het broeikaseffect te vergelijken met die van kooldioxide (CO₂). CO₂ is het referentiepunt omdat het het meest voorkomende broeikasgas is en het het langst in de atmosfeer blijft.

Elk broeikasgas heeft zijn eigen GWP, dat wordt berekend door de hoeveelheid warmte-energie die het gas absorbeert te vergelijken met de hoeveelheid die CO₂ absorbeert, over een bepaalde tijdsperiode. De GWP van een gas wordt uitgedrukt als een getal dat aangeeft hoeveel keer sterker het gas is dan CO2 in termen van de bijdrage aan het broeikaseffect.

Waarom is GWP belangrijk?

Het meten van GWP is belangrijk omdat het ons helpt te begrijpen welke broeikasgassen het schadelijkst zijn voor het klimaat. Het stelt ons ook in staat om de klimaatimpact van verschillende emissiebronnen te vergelijken en te evalueren welke acties de grootste impact zullen hebben op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Daarnaast wordt GWP vaak gebruikt in klimaatbeleid en regelgeving. Bijvoorbeeld, het Montreal Protocol op stoffen die de ozonlaag afbreken, gebruikt GWP om de uitstoot van ozonlaagafbrekende stoffen te reguleren. Hetzelfde geldt voor het Akkoord van Parijs, waarbij landen hebben afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden.

Hoe wordt GWP berekend?

GWP wordt berekend door de hoeveelheid warmte-energie die een gas absorbeert te vergelijken met de hoeveelheid die CO₂ absorbeert, over een bepaalde tijdsperiode. Deze tijdsperiode wordt de "levenstijd" van het gas genoemd, omdat het de tijd is die het gas nodig heeft om uit de atmosfeer te verdwijnen.

De levensduur van een gas wordt bepaald door verschillende factoren, zoals hoe lang het duurt voordat het gas reageert met andere stoffen in de atmosfeer of wordt afgebroken door zonlicht of andere bronnen van straling. Bijvoorbeeld, methaan (CH4) heeft een kortere levensduur dan distikstofoxide (N2O), dus de GWP van methaan wordt berekend over een periode van 20 jaar, terwijl de GWP van N2O wordt berekend over een periode van 100 jaar.

Om de GWP van een gas te berekenen, worden de warmte-energie die het gas absorbeert en de levensduur van het gas vermenigvuldigd en vervolgens vergeleken met de warmte-energie die CO₂ absorbeert over dezelfde periode. Dit geeft een getal dat aangeeft hoeveel keer sterker het gas is dan CO₂ in termen van bijdrage aan het broeikaseffect.

Hieronder staan enkele voorbeelden van de GWP van verschillende broeikasgassen:

CO₂: 1 (referentiepunt)

Methaan (CH4): 28 (over 100 jaar)

Distikstofoxide (N2O): 265 (over 100 jaar)

Fluorkoolwaterstoffen (HFK's): 12-14.800 (verschillend per type en levensduur)

Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's): 4.000-10.000 (verschillend per type en levensduur)

Zoals u kunt zien, hebben verschillende broeikasgassen verschillende GWP-waarden, wat betekent dat sommige gassen veel schadelijker zijn voor het klimaat dan andere. Het is daarom belangrijk om te begrijpen welke gassen de grootste impact hebben op het klimaat en hoe we de uitstoot van deze gassen kunnen verminderen.

Hoe wordt GWP gebruikt in de praktijk?

GWP wordt gebruikt in veel verschillende toepassingen in de praktijk. Hier zijn enkele voorbeelden:

Klimaatbeleid: Zoals eerder vermeld, wordt GWP gebruikt in internationale klimaatakkoorden, zoals het Akkoord van Parijs, om de uitstoot van broeikasgassen te reguleren en te verminderen.

Productontwerp: Fabrikanten gebruiken GWP om de klimaatimpact van hun producten te meten en te vergelijken. Dit stelt hen in staat om producten te ontwerpen die minder schadelijk zijn voor het klimaat.

Gebouwontwerp: Architecten en ingenieurs gebruiken GWP om de klimaatimpact van gebouwen te meten en te verminderen. Dit omvat het selecteren van materialen met een lage GWP en het ontwerpen van gebouwen met een lage energiebehoefte.

Persoonlijke keuzes: Consumenten kunnen GWP gebruiken om de klimaatimpact van hun persoonlijke keuzes te meten en te verminderen. Bijvoorbeeld, door te kiezen voor duurzame energiebronnen en het verminderen van vleesconsumptie, kunnen consumenten hun bijdrage aan het broeikaseffect verminderen.

Wist u dat?

GWP is niet het enige hulpmiddel dat wordt gebruikt om de klimaatimpact van broeikasgassen te meten. Een ander veelgebruikt hulpmiddel is de "CO2-equivalent" (Co2e), die vergelijkbaar is met GWP, maar kan worden gebruikt voor het vergelijken van emissies van verschillende broeikasgassen met elkaar.

Het belangrijkste verschil tussen GWP en Co2e is dat GWP alleen de opwarmingspotentie van een gas meet ten opzichte van CO₂, terwijl Co2e de opwarmingspotentie van alle broeikasgassen meet in vergelijking met CO₂. Dit omvat ook gassen die niet in de atmosfeer voorkomen in dezelfde hoeveelheden als CO₂, zoals ozon.

FAQ

Wat is het verschil tussen GWP en Co2e?

Het belangrijkste verschil tussen GWP en Co2e is dat GWP alleen de opwarmingspotentie van een gas meet ten opzichte van CO2, terwijl CO2e de opwarmingspotentie van alle broeikasgassen meet in vergelijking met CO₂.

Welk broeikasgas heeft de hoogste GWP?

Sommige fluorkoolwaterstoffen (HFK's) en chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) hebben de hoogste GWP-waarden, variërend van 4.000 tot 14.800 voor HFK's en 4.000 tot 10.000 voor CFK's.

Waarom is het verminderen van broeikasgasemissies belangrijk?

Het verminderen van broeikasgasemissies is belangrijk omdat deze gassen bijdragen aan het broeikaseffect, wat leidt tot opwarming van de aarde en klimaatverandering. Klimaatverandering kan leiden tot negatieve gevolgen voor het milieu, de economie en de gezondheid van mensen en dieren. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, kunnen we deze negatieve gevolgen helpen voorkomen.